אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור

אבי חליואה | 03-9151239mevaker@elkana.org.il

 

מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור: אבי חליואה מכהן בתפקיד מבקר המועצה ונציב תלונות הציבור במועצה.

 

גופי הביקורת בשלטון המקומי

• מבקר הרשות
• ועדת הביקורת של הרשות המקומית
• ביקורת חיצונית משרד הפנים
• משרד מבקר המדינה

 

הסמכויות והתפקידים בהם מחזיק המבקר הפנימי:

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח חוק ומהווה נדבך ועזר חשוב במערכת השלטון המקומי.
תפקידו של מבקר המועצה הוגדרו בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התש"ח 1958 ובהתאם לחוק הביקורת הפנימית תשנ"ב 1992 בהם נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות המועצה, אם נעשו על פי כל דין ותוך כדי שמירה על טוהר המידות ועל עיקרון היעילות והחיסכון.
במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש הרשות ,חברי מועצת הרשות ועובדי הרשות, כמו כן רשאי הוא לבדוק את המועצה הדתית שבתחום הרשות וכל תאגיד, מוסד, קרן עמותה או גוף אשר הרשות משתתפת בתקציבם עד כדי עשירית מתקציב אותה שנת תקציב או משתתפת במינוי הנהלתם, להלן גוף מבוקר.

 

המבקר יבדוק בין היתר:

• האם פעולות המועצה נעשו על פי כל דין ובידי מי שהוסמך לעשותם תוך שמירה על טוהר המידות ועיקרו היעילות והחיסכון
• בודק את פעולות עובדי המועצה.
• בודק האם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים במועצה מבטחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועיקרון היעילות.
• מבקר את הנהלת חשבונות המועצה ודרך החזקת כספיה ושמירת רכושה והחזקתו.
• המבקר מקיים מעקב שוטף עם הגופים במועצה לוודא תיקון הליקויים ויישום המלצות הביקורת במטרה לשפר וליעל את עבודת ותפקוד המועצה.

 

לסיכום:

כל פעולות המועצה והגופים המועצתיים המבוקרים נתונות לביקורת מבקר המועצה , אשר בוחן את החוקיות, הסדירות, היעילות, החיסכון וטוהר המידות ביחס אליהן יחד עם זה, הביקורת אינה רק "כלב השמירה" של המערכות הציבוריות המועצתיות, אלא שהיום הביקורת מהווה גם כלי ניהולי התורם את חלקו לקידום המערכות, שיפור השירות הציבורי וייעולו.

 

לחצו להורדת טופס הגשת תלונה