אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


גזברות

הגזברות אחראית על המערכת הכספית של המועצה. במסגרת זו בונה הגזברות את תקציב המועצה ומנהלת את המשאבים הכספיים של המועצה בהתאם להחלטות המועצה, לחוקים, לצווים ולתקנות החלים על רשויות מקומיות.
הגזברות מרכזת ומנהלת את הגביה, הנהלת החשבונות וחשבות השכר של המועצה. גיבוש וניהול המדיניות הכספית של המועצה, הכנת התקציב הרגיל והבלתי רגיל, הגשת דיווחים למשרדי הממשלה וביצוע פעולות שוטפות לקבלת התקציבים, אישור חוקי העזר, ריכוז ועדת הנחות, וכן ריכוז כספי של תקציבים בלתי רגילים.

 

הנהלת חשבונות

היחידה אחראית על רישום, מעקב ובקרה אחר כל הפעולות הכספיות ושוות כסף ברשות, לרבות התאמות הבנקים, תשלומי שכר, הכנת דוחו"ת לרשויות המס, בדיקה ואישור חשבונות ספקים לתשלום וכיוצ"ב.

 

שכר

היחידה אחראית על הכנת משכורות לעובדי המועצה, הכנת דו"חות למוסדות המועצה לבקרת התקציב, הכנת תחשיבי שכר ופנסיה לעובדי המועצה, הכנת דו"חות לשלטונות המס ולקרנות פנסיה והשתלמות, הכנת דו"חות לגורמים חיצוניים (משרדי האוצר והפנים) לצורך אישור תקציב, הגשת דוחות כספיים ועוד.

 

גביה וארנונה

היחידה אחראית לגביית הארנונה, אגרת מים, אגרת ביוב, אגרות והיטלי בניה וכל ההכנסות העצמיות האחרות של המועצה. כמו-כן אחראית היחידה לרישום הנחות על פי דין ומרכזת את הבקשות לוועדת הנחות. גביית הארנונה נעשית על בסיס נתונים מעודכן בכל הנוגע לשטחי הנכסים, השימוש בהם והתאמת הסיווג לשימוש.

 

צור קשר

קבלת קהל: ימים א'-ה' 
טלפון: 03-9151209
פקס: 03-9151213
מייל: revital@elkana.org.il